Regulamin Gwarancji

„Gwarancja Zawsze na czas – Follow me!”      

Regulamin promocji           

  

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programów „Gwarancja Zawsze na czas” oraz „Gwarancja wygodnego transferu” jest Follow me! – Biuro Podróży Interglobus Tour Sp.j. Andrzej i Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15b/8, 72-100 Goleniów KRS 0000346959 NIP 856-16-78-548 REGON 812419271 zwane dalej Follow me! lub Organizatorem.
2. Program przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez stronę internetową followme.pl, www.interglobus.pl oraz przy zakupie biletów w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kolumba 1 w Szczecinie i rezerwacji mailowej za pośrednictwem maila biuro@followme.pl
3. Program rozpoczyna się w dniu 16.07.2018 r. i trwa do odwołania przez Organizatora. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje na stronach internetowych followme.pl, www.interglobus.pl.
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Program nie łączy się z innymi promocjami Follow me! – w szczególności nie dotyczy biletów zakupionych w cenach promocyjnych.
6. W Programie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, które w okresie trwania Programu zakupią bilet w cenie regularnej na trasie Szczecin-Berlin Schönefeld w cenie regularnej 49 zł lub 79 zł, które po spełnieniu warunków udziału w Programie stają się uczestnikami Programu (dalej: „Uczestnik” lub „Pasażer”).

Zasady Programu „Gwarancja Zawsze na czas”
7. Follow me! w ramach programu „Gwarancja Zawsze na czas” zobowiązuje się do zwrotu kosztów biletu lotniczego dla Pasażera, który z winy Follow me! spóźnił się na lot samolotem z lotniska Berlin Schönefeld, na który posiadał wcześniej zakupiony bilet, przy czym zwrot kosztów biletu może nastąpić maksymalnie do kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych).
8. Warunkiem udziału w promocji jest zakup biletu u Organizatora na przejazd autokarem na trasie Szczecin-Berlin Schönefeld, przy czym warunkiem udzielenia Gwarancji jest zakup biletu na przejazd autokarem realizowany przez Follow me!, na godzinę wyjazdu ze Szczecina, umożliwiającą dojazd według rozkładu jazdy Organizatora na lotnisko Berlin Schönefeld minimum 2 godziny 30 minut przed planowanym odlotem samolotu (godziną odlotu samolotu podaną na bilecie lotniczym)
9. W przypadku, gdy pasażer nie zdąży na wylot samolotu, warunkiem realizacji Gwarancji zwrotu kosztów biletu lotniczego jest, prócz zawinienia Follow me!, łączne spełnienie poniższych warunków:
1. niezwłoczne zgłoszenie się do kierowcy Follow me! na lotnisku Berlin Schönefeld oraz sporządzenie i podpisanie protokołu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
2. bezpłatny powrót do Szczecina najbliższym możliwym kursem Follow me! na linii Berlin-Schönefeld – Szczecin albo udokumentowanie w sposób wiarygodny zakupu nowego biletu lotniczego na tą samą destynację;
3. przekazanie do Biura Obsługi Klienta Follow me! kopii biletu lotniczego w terminie do 30 dni roboczych od daty, w której pasażer spóźnił się na samolot.
10. Zwrot kosztu biletu lotniczego nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia do Follow me! żądania wypłaty kwoty objętej Gwarancją po spełnieniu przesłanek wskazanych w Regulaminie.
11. Gwarancja Zawsze na czas, o której zakresie stanowi pkt 7, nie obejmuje przypadków, kiedy spóźnienie przybycia Uczestnika na lotnisko nastąpiło w wyniku wydarzeń niezależnych od Follow me!, działania tzw. siły wyższej, czyli wydarzeń takich jak: całkowite lub częściowe zatrzymanie ruchu drogowego np. przez policję, wojsko lub inne służby do tego upoważnione, atak terrorystyczny lub ekstremalne zdarzenia meteorologiczne.
12. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie bilety zakupione zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Follow me!.
13. Follow me! zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji roszczenia w sytuacji oczywistych, w świetle okoliczności danego przypadku, prób nadużywania zasad gwarancji.
14. Uczestnik przystępuje do Programu po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Programie wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.
Zasady Programu „Gwarancja wygodnego transferu”
15. Follow me! w ramach programu „Gwarancja wygodnego transferu” zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupionego biletu na transfer na trasie Szczecin – Berlin Schönefeld lub w relacji odwrotnej, jeżeli przejazd został wykonany niezgodnie z zamówieniem.
16. Warunkiem udziału w promocji jest zakup biletu regularnego w cenie 49 zł na tzw. kursach Happy Hours lub 79 zł na pozostałych kursach, na przejazd autokarem na trasie Szczecin-Berlin Schönefeld, przy czym warunkiem udzielenia Gwarancji jest zakup biletu na przejazd autokarem realizowanym przez Follow me!,
17. W przypadku, gdy pasażer wyrazi chęć skorzystania z „Gwarancji wygodnego transferu” należy ten fakt zgłosić niezwłocznie w ciągu max 48 godzin od zakończenia przejazdu (którego reklamacja dotyczy) sporządzając protokół reklamacyjny. Następnie należy wysłać go drogą mailową na adres biuro@followme.pl
18. Pasażer zobowiązany jest do podania dokładnego opisu sytuacji która wpłynęła na obniżenie komfortu jego podróży z Follow me!.
19. Zwrot kosztu biletu za przejazd z Follow me! nastąpi w formie vouchera do wykorzystania na usługi Follow me! w ciągu 6 miesięcy. Wniosek o uwzględnienie reklamacji zostanie rozpatrzony maksymalnie w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
20. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie bilety zakupione zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Follow me!.
21. Follow me! zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji roszczenia w sytuacji oczywistych, świadczących o próbie wprowadzenia przewoźnika w błąd w świetle okoliczności danego przypadku oraz prób nadużywania zasad gwarancji.
22. Uczestnik przystępuje do Programu po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Programie wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.
Dane osobowe
23. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Programu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Programie i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Programu składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
Postanowienia końcowe
24. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gwarancja.followme.pl, oraz w Biurze Obsługi Klienta Follow me! przy ul. Kolumba 1 w Szczecinie.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności:
a) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług przez Organizatora, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
b) konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
– decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
26. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazanych wyżej swoich stronach internetowych.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w trybie natychmiastowym, informacja o zakończeniu promocji zostanie opublikowana na stronie www.gwarancja.followme.pl
28. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej wskazanej w pkt. 24.                                                       

Protokół – Gwarancja Zawsze na czas

 

Rezerwuj bilet

Wróć do strony głównej

Gwarancja Zawsze na czas – Follow me!